đọc sách

Kỹ năng đọc sách – Ai cũng cần phải có

Chúng ta không nên đếm xem  mình đã đọc bao nhiêu cuốn sách mà hãy chú ý vào việc mỗi