thương lượng

Hãy học cách thương lượng sao cho thật “nghệ thuật” nhất

Nếu bạn cứ tiếp tục thương lượng khi đã đạt được mục tiêu, bạn sẽ tự làm tổn thương mình.